MBCC Group

Jeden z předních světových dodavatelů stavebních chemikálií. Společnost MBCC Group buduje trvale udržitelný výkon ve všem, co dělá.

O skupině MBCC Group

MBCC Group je nyní součástí Sika. Společně budujeme šampióna pro inovace a udržitelnost v průmyslu stavební chemie. Sika a MBCC Group mají dceřiné společnosti ve více než 100 zemích po celém světě a zaměstnávají více než 33 000 lidí.

Proč byste u nás měli pracovat?

MBCC Group se stala společností světové třídy v průmyslu stavební chemie, je postavena na hlubokých historických kořenech a silných produktových značkách. Udržitelně vítězíme na trhu prostřednictvím inovací a vysoké úrovně propojení napříč trhy a funkcemi. Náš přístup je podnikavý a orientovaný na výsledky, naši lidé jsou agilní a vysoce motivovaní. Tato kultura a náš záměr podporovat udržitelnost z nás udělaly skvělé místo pro práci.

Naše hodnoty a zásady

Naším posláním je stát se nejlepší společností v oblasti stavebních chemikálií na světě

Naším cílem je poskytování a dodržování nejvyšších standardů kvality 
s ohledem na naše produkty a služby. Náš závazek k inovacím nám 
umožňuje nejen uspokojit aktuální požadavky, ale i předvídat budoucí 
očekávání. Všechna řešení Sika jsou navržena pro úspěch našich zákazníků, 
s cílem vytvářet dlouhodobé a vzájemně výhodné vztahy, než se zaměřit 
na rychlý obchod. Tento postoj je zdůrazněn i v našem fi remním sloganu: 
Stavíme na důvěře.
Jsme hrdí a vděčni, že náš závazek plnit příslib naší značky každý den je 
vyjádřen trojúhelníkem Sika, jedinečným symbolem, který již přes 100 let 
znamená synonymum pro výkon, kvalitu, spolehlivost a služby po celém 
světě. 

Úspěch a pověst společnosti Sika jsou založeny na dlouhé tradici v 
inovacích. Podle toho je i naše podnikání řízeno pomocí inovací, a naše 
zaměření na rozvoj kvalitních produktů a nejlepších řešení pro naše 
zákazníky. Zavedli jsme jednotný proces vývoje materiálů Sika se 
zaměřením na neustálý vývoj materiálů a řešení pro lepení, těsnění, 
tlumení, zesilování a ochranu konstrukcí ve všech cílových trzích. 
Díky investicím do technologických center a laboratoří po celém světě jsme 
schopni získat od našich partnerů, dodavatelů a výzkumných pracovníků 
špičkové výsledky, a zároveň splnit příslib být nablízku zákazníkům po 
celém světě.

Při rozvoji našeho podnikání uvažujeme v dlouhodobém hledisku, jednáme 
s respektem a odpovědností vůči našim zákazníkům, partnerům a 
zaměstnancům. Naše práce je silně zaměřena na bezpečnost, kvalitu, 
životní prostředí, rovné zacházení, sociální cítění, odpovědný růst a tvorbu 
hodnot.
Udržitelný rozvoj je klíčovou součástí našeho úsilí v inovacích. Jak ve 
stavebnictví, tak v automobilovém průmyslu se snažíme zvýšit odolnost, 
materiálovou a energetickou účinnost. Vynakládáme nemalé úsilí ke 
snižování spotřeby surovinových zdrojů, a to jak uvnitř společnosti, tak 
při činnosti našich partnerů, kteří věří v naše produkty. Naše iniciativa a 
pokrok je v souladu s postupy organizace Global Reporting Initiative.
Napříč všemi činnostmi dbáme především na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci. Máme zaveden „Kodex BOZP", který defi nuje základní oblasti 
vyhodnocení a řízení rizik. Blaho a zdraví našich zaměstnanců a partnerů je 
nezbytným předpokladem našeho úspěchu. Proto i vytvoření bezpečného 
pracovního prostředí je naší nejvyšší prioritou.
Přispíváme k hospodářskému, sociálnímu a environmentálním pokroku ve 
všech zemích a komunitách, v nichž působíme. Prostřednictvím programu 
společnosti Sika o zapojení komunit („Sika se stará“) ( Sika Community 
Engagement Program („Sika Cares“)) a obětavé práce dobrovolníků 
aktivně podporujeme sociální a vzdělávací projekty v místních komunitách. 
Jako člen iniciativy UN Global Compact jsme se zavázali k cel osvětovému 
trvale udržitelnému rozvoji. 
Nepřijímáme kompromisy v oblasti hodnot a pro naši práci platí přísné 
etické standardy. Sika má zaveden „Etický kodex“, který defi nuje hodnoty 
a pravidla chování všech zaměstnanců ve společnosti.

Věříme v kompetence a podnikatelského ducha našich zaměstnanců. 
Vytváříme důvěryhodné pracovní vztahy a pravomoce nejsou udělovány 
čistě formálně. Těší nás možnosti spolupráce všemi směry, uvnitř 
společnosti, vůči našim zákazníkům, dodavatelům i dalším přizvaným 
stranám. 
Naše pracovní klima je inspirativní a podporujeme zaměstnance v jejich 
myšlenkách. Delegujeme rozhodnutí a odpovědnosti dle úrovně odborné 
způsobilosti.
Naším cílem je řídit naše organizační jednotky způsobem, který lze 
charakterizovat jako decentralizovaný, s plochou organizační strukturou a 
s širokými možnostmi kontroly. Vzdělávání a rozvoj našich zaměstnanců 
je naše nejvyšší priorita. Naším cílem je i rozvoj vedoucích pracovníků se 
zaměřením na výběr vhodných kandidátů uvnitř společnosti.

Naším cílem je úspěch, a jsme hrdí na neustále dosahování vynikajících 
výsledků na trhu. Usilujeme o sledování našich vizí a cílů z dlouhodobého 
hlediska. 
V naší společnosti věříme v individuální odpovědnosti. Funkce a projekty 
jsou jasně stanoveny. Odpovědnost za celkové výsledky nese jednatel 
společnosti. 
Sika má transparentní kritéria pro sledování fi nančních výsledků v 
návaznosti na defi nované strategie. Hodnocení výkonnosti společnosti je 
založeno na podílu na trhu, růstu obratu, ziskovost a efektivnost využití 
kapitálu.

  • „Naším posláním je stát se nejlepší společností v oblasti stavebních chemikálií. Abychom toho dosáhli, hledáme technicky dobře vyškolené osobnosti, které nám mohou jedinečným způsobem přispívat a inspirovat nás k naší cestě vpřed.”

.

Najděte ve společnosti MBCC Group práci svých snů

.

.

.

.